image
Billedet på sidehoved

Handleplan for forebyggelse af mobning

På skoleårets første pædagogiske rådsmøde:
- Drøftes tilsynet det kommende år
- Drøftes det, hvordan lærere og pædagoger får valgt støttekammerater (inden efterårsferien)
- Fremlægges mobbeteamets forventninger til det kommende skoleår

På pædagogisk rådsmøde omkring maj måned:
Fælles evaluering af elevernes trivsel på skolen

Skolestart:
Skolens ledelse og mobbeteam meddeler alle elever, at mobning ikke tolereres på Grejsdal Skole

 

Information:

Forældrebrochure udleveres til forældre, evt. ved forældremøder

- Handleplanen er tilgængelig på skolens hjemmeside

I klassen:

- På baggrund af skolens ordensregler:

     + udarbejdes i august måned samværsregler for den enkelte klasse

     + udarbejdes regler for samarbejde i grupper

     + udarbejdes klasseregler mod mobning

Støttekammerater og skolens mobbeteam:
Der afholdes regelmæssige møder

Lærere og pædagoger:
Skal sige fra ved dårlig opførsel
Skal signalere hvad der er rigtigt og forkert på en positiv måde
Må ikke tiltale/omtale er barn negativt eller nedsættende i andres påhør
Må ikke tale ironisk og sarkastisk til børn. Børn forstår det ikke altid!
Skal tage en henvendelse fra et barn alvorligt og handle aktivt
Skal tage en henvendelse fra forældre alvorligt og handle aktivt
Skal handle aktivt i den konkrete situation og derefter informere klasselærer og mobbeteam
Skal sætte mobning og trivsel fast på dagsorden ved teammøder
- Skal sætte mobning og trivsel fast på dagsorden ved afdelingsmøder
Skal tage mobning og trivsel på forældremøder

 Mobbedefinition:
En gentagende systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, hvor denne person er ”tvunget” til at opholde sig
  (Citat fra Børnerådet)

Hvad mobning kan være:
Verbal, fx øgenavne eller sårende bemærkninger
Social, eleven bliver holdt udenfor fællesskabet
Materiel, eleven får ødelagt sine ting
Psykisk, eleven bliver truet eller tvunget til noget
Fysisk, eleven bliver slået eller sparket

Hvordan bliver vi opmærksomme på mobning?:
Ved ændret adfærd hos eleven
Ved ændret adfærd hos klassen
Ved henvendelse fra elever
Ved henvendelse fra de udvalgte støttekammerater
Ved henvendelse fra forældre
Ved henvendelse fra kolleger

Hvordan forebygger vi mobning?:
Ved at fastholde fokus på mobning
Ved at der er adgang til forskellige aktiviteter i fri situationer
Ved at øve eleverne i at lære og lege sammen med respekt for hinanden
Ved at lærere og pædagoger holder hinanden orienteret
Ved hvert år at lave en undersøgelse af mobning og elevernes trivsel via DCUM
Ved at støttekammeraterne reagerer spontant og siger til og fra i det omfang de magter
Ved at støttekammeraterne informerer det voksne mobbeteam på skolen
Ved på alle klassetrin at gennemføre venskabsøvelser
Ved at uddanne personalet fortløbende i anti mobbestrategier

Forældre:
Skal bakke op om barnets sociale liv i klassen
Skal bakke op om barnets sociale liv udenfor klassen (fx ved at børnene leger sammen i fritiden)
Skal henvende sig til klasselærer eller pædagog, hvis barnet ikke trives eller hvis det mobbes
Må ikke omtale andre børn negativt og nedsættende i barnets påhør
Skal følge de sociale regler der aftales i klassen (fx ang. børnefødselsdag)
Skal have forståelse for børns individuelle behov i klassen

Handlemuligheder ved mobning:
- Klasselæreren eller pædagogen har en samtale med den mobbede elev, samt dennes forældre
Klasselæreren eller pædagogen har en samtale med mobberen og dennes forældre
Klasselæreren eller pædagogen orienterer det øvrige team og der aftales et videre forløb
Skolens leder informeres
Mobbeteamet bruges som konsulenter
Mobberen sanktioneres jf. ordensreglerne
Social træning i en eller flere klasser
Støttekammeraterne bruges
Der foranstaltes venskabsklasser

Mobbeteamets arbejdsopgaver:
Af følge aktuelle kurser
At vedligeholde og udvikle forældrebrochuren
At udarbejde aftaler i samarbejde med kolleger
At følge op på trivselsundersøgelser via DCUM
At holde møder med støttekammeraterne
At være opmærksom på tilgængelige uv. materialer

For at vi kan behandle alle børn ens, bliver vi nødt til at behandle dem forskelligt

Grejsdal Skole 2007